Wyłożenie projektu MPZP dla terenu przy ul. Górnej w Tworogu

Od 31 stycznia 2022 r. do 22 lutego 2022 r. zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Górnej w Tworogu.

Wójt Gminy zawiadomił o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Górnej w Tworogu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu planu w dniach od 31 stycznia 2022 r. do 22 lutego 2022 r.

Projekt wyżej wymienionego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tworóg

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 7 lutego 2022 r. w godzinach od 14:00 do15:00 w Sali Posiedzeń (parter budynku Urzędu Gminy w Tworogu, ul. Zamkowa 16).
Zgodnie z zapisami prawa, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie papierowej do Wójta Gminy Tworóg lub elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem platformy ePUAP oraz poczty elektronicznej na adres: gmina@tworog.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 8 marca 2022 r.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w terminie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg w godzinach pracy. Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ww. ustawy należy składać do Wójta Gminy Tworóg na zasadach i w terminie określonym powyżej dla projektu planu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tworóg.