Będą zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Tworóg

Wójt Gminy Tworóg informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tworóg.

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz.977), a także w związku z uchwałą nr XXXI/279/2021 Rady Gminy Tworóg z dnia 25października 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tworóg, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tworóg w dniach od 6 września 2023 r. do 29 września 2023 r.

Projekt zmiany studium udostępniony zostanie do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tworóg https://bip.tworog.pl/5780/okres/2023

Dyskusja publiczna nad projektem zmiany studium odbędzie się w dniu 25 września 2023 r. w godzinach od 1400 do 1500 w Sali Posiedzeń, parter budynku Urzędu Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16, Tworóg.

Zgodnie z art. 11 pkt. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie papierowej na adres Urzędu Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg lub elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem platformy ePUAP oraz poczty elektronicznej na adres: gmina@tworog.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 22 października 2023 r.

Wójt Gminy Tworóg