Debata o nowym planie urządzania lasu

Nadleśniczy Nadleśnictwa Brynek z uwagi na trwające prace projektowe nad nowym Planem Urządzania Lasu na lata 2022-2031 oraz w trosce o zarządzane powierzchnie leśne znajdujące się blisko terenów zabudowanych zaprasza zainteresowane osoby na spotkania terenowe mające charakter „otwartej debaty”.
Miejsce spotkania: przy siedzibie Nadleśnictwa Brynek, ulica Grabowa 3 Brynek.
Data: 30.06.2021 r. Planowany czas debaty: od godz. 10:30 do godz. 12:30

Harmonogram pozostałych debat na stronie: https://brynek.katowice.lasy.gov.pl/de/witamy/-/asset_publisher/kJedBsBYLKxv/content/zaproszenie-na-debaty-dotyczace-nowego-planu-urzadzania-lasu

Nadleśnictwo Brynek administruje obszarem ponad 900 km² znajdujących się na północno-zachodnich krańcach aglomeracji śląskiej. To niezwykle atrakcyjne turystycznie tereny, w skład których wchodzą m.in. rezerwat Segiet, obszar Natura 2000 (Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie), dolina Małej Panwi, 60 pomników przyrody i ścieżki ekologiczne. Żyje tu wiele chronionych roślin i zwierząt (m.in. bóbr europejski, bocian czarny, żuraw). Z leśnych zasobów chętnie korzystają miłośnicy spacerów, rowerzyści, biegacze, grzybiarze. Jak wygląda zarządzanie tak dużym i zróżnicowanym terenem? Podstawowym dokumentem gospodarki leśnej jest tzw. Plan urządzenia lasu. Opracowywany jest dla każdego nadleśnictwa na okres 10 lat. Jego rolą jest nakreślenie wizji i strategii nadleśnictwa – określenie jak powinno działać na swoim terenie. PUL zawiera m.in. opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, analizę gospodarki leśnej w minionym okresie, program ochrony przyrody, określenie zadań związanych z pozyskaniem drewna, zalesieniami i odnowieniami, pielęgnacją i ochroną lasu, gospodarką łowiecką i tworzeniem infrastruktury leśnej (budynki, drogi). Przygotowanie planu poprzedza dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu jak strukturę, budowę, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowosiedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie. Mieszkańcy okolicy mają szansę wypowiedzieć się w kwestii Planu Urządzenia Lasu na etapie jego projektowania, co właśnie ma miejsce. W tym celu ogłoszone zostały debaty.