Duże zainteresowaniem nowym projektem OZE

Aż 85 proc. zwrotu kosztów – tyle przewiduje projekt grantowy „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Tworóg” realizowany  w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Grant będzie udzielany przez Grantodawcę w formule refundacji poniesionych przez Grantobiorcę kosztów na zakup i montaż instalacji OZE.

Granty będą udzielane na zakup i montaż instalacji OZEw postaci: instalacji fotowoltaicznej, solarnej, powietrznej pompy ciepła c.o. oraz c.w.u., powietrznej pompy ciepła do c.w.u., kotła na biomasę, magazynu energii, systemu zarządzania energią.

O tym jak duże jest zainteresowanie tego typu rozwiązaniami świadczy ilość osób, które wzięły udział w spotkaniu informacyjnym. 22 maja na sali widowiskowej GOK-u gdzie pojawiło się ok. 200 osób!

Wniosek o dofinansowanie gmina Tworóg będzie składać wspólnie z gminami Krupski Młyn, Ożarowice i Zbrosławice. Takie porozumienie umożliwia gminom zdobycie większej ilości punków, a tym samym zwiększa szansę na pozyskanie środków zewnętrznych. – Robimy wszystko, aby ta dotacja stała się dla Państwa faktem – mówił na spotkaniu wójt Eugeniusz Gwóźdź. Wniosek dotacyjny dla wymienionych czterech gmin będzie przygotowywać firma zewnętrzna. Bazując na prezentacji (załączona poniżej) Krzysztof Lipka omówił główne założenia projektu. Był również czas na pytania ze strony zainteresowanych osób.

Czym różni się ten projekt od poprzedniego realizowanego na terenie naszej gminy? Przede wszystkim formułą. Tym razem mamy do czynienia z projektem grantowym, a więc inwestycja jest realizowana po podpisaniu umowy powierzenia grantu. Mieszkaniec gminy (grantobiorca), który wcześniej złożył deklarację, sam wybiera wykonawcę. Wykonawca realizuje inwestycję na podstawie wytycznych i regulaminu opracowanego przez Gminę Tworóg (grantodawcę). Grantobiorca płaci na inwestycję z własnych środków, po czym otrzymuje częściową refundację poniesionych kosztów.

Na decyzję mieszkańcy nie mają zbyt wiele czasu. Na terenie Gminy Tworóg nabór deklaracji udziału w projekcie trwać będzie od 19 czerwca od godz. 7:00 do 30 czerwca 2023 r. do godz. 13:00.

Konkurs ma się rozstrzygnąć do końca 2023 r. Lata 2023/2024 będą okresem realizacji projektu, który ostatecznie musi zostać rozliczony do końca 2026 r. Tak w dużym skrócie wygląda harmonogram.

Dokumenty zgłoszeniowe będzie można składać w jednej z poniższych form:

Dokumenty zgłoszeniowe należy składać w jednej z poniższych form:

1) papierowej: komplet dokumentów oryginalnie podpisanych należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Tworóg , ul. Zamkowa 16, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek w godz. 7:00-17:00, wtorek środa, czwartek w godz. 7:00-15:00 i piątek w godz. 7:00-13:00). O złożeniu w terminie decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Tworóg,

2) elektronicznie poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP pod adresem http://epuap.gov.pl/. Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Gminy Tworóg muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym i załączone do formularza„Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, a następnie przesłane na skrzynkę ePUAP Urzędu Gminy Tworóg: / pubov7526z/skrytka Szczegółowe informacje dotyczące możliwości utworzenia i korzystania z profilu zaufanego znajd Państwo na stronie ePUAP: http://epuap.gov.pl. UWAGA! Właścicielem e-PUAP-u jest Ministerstwo Cyfryzacji, które odpowiada za jego elementy techniczne, w tym za dostępność,funkcjonalność czy działanie. Urząd Gminy Tworóg nie ma wpływu na jego działanie.

Granty będą przeznaczone na:

– instalację fotowoltaiczną (panele fotowoltaiczne) – wysokość grantu: 5 000 zł/kWp dla instalacji do 3,5kWp włącznie, 4.500 zł/kWp dla instalacji powyżej 3,5 kWp, nie więcej niż 45.000,00 zł

– instalację solarną (kolektory słoneczne) z buforem (magazynem energii cieplnej) – wysokość grantu:18 000,00 zł,

– powietrzną pompę ciepła do c.o. oraz c.w.u. – wysokość grantu :40.000,00 zł,

– powietrzną pompę ciepła do c.o. – wysokość grantu :40.000,00 zł,

– powietrzną pompę do c.w.u. – wysokość grantu: 17.000,00 zł,

– kocioł na biomasę bez bufora (magazynu energii cieplnej) – wysokość grantu: 25.000,00 zł,

– kocioł na biomasę z buforem (magazynem energii cieplnej) – wysokość grantu: 28.000,00 zł,

– magazyn energii elektrycznej (dla instalacji fotowoltaicznej) – wysokość grantu: 35.000,00 zł,

 system zarządzania energią – wysokość grantu: 2.000,00 zł.

Wysokość grantu nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 169 mln zł. Gmina Tworóg liczy na ok. 30 mln zł.

REGULAMIN PROJEKTU GRANTOWEGO do pobrania poniżej: