Macie uwagi? Teraz możecie je zgłosić

Do 11 stycznia 2022 roku w siedzibie Nadleśnictwa Brynek oraz RDLP w Katowicach (w Wydziale Urządzania Lasu) możecie zobaczyć projekt Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Brynek na lata 2022-2031.

Wyłożenie dokumentacji do konsultacji społecznych ma na celu zapewnienie udziału społecznego w przedsięwzięciach z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) oraz treścią wytycznych zawartych w Instrukcji Urządzania Lasu wprowadzonej Zarządzeniem Nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie Instrukcji Urządzania Lasu.

W czasie trwania wyłożenia zainteresowani mają możliwość przesyłania w formie pisemnej wniosków do w/w opracowania. Uwagi można przesyłać do 11 stycznia 2022 roku na adres:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach,
ul. św. Huberta 43/45,
40-543 Katowice.

Wasze uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

Szczegóły na stronie Nadleśnictwa Brynek.