Trwa przygotowywanie planów zagospodarowania przestrzennego – możecie wnosić uwagi

Gmina Tworóg przystąpiła do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu:
w rejonie ulic Tarnogórskiej, Wspólnej oraz Łącznej w Brynku, przy ulicy Studziennej w Kotach oraz sołectwa Świniowice.

Równolegle będzie przeprowadzana strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

Władza samorządowe, zgodnie z ustawą, są zobowiązane do poinformowania społeczeństwa o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego. Każdy ma prawo zgłosić wniosek do projektu w terminie co najmniej 21 dni od momentu ogłoszenia. Potem następuje sporządzenie projektu planu miejscowego z uwzględnieniem złożonych przez mieszkańców wniosków. Możecie zatem zgłaszać wnioski dotyczące wyżej wymienionych planów miejscowych do 15 sierpnia.

Plan miejscowy to bardzo ważny dokument, który mówi nam jak wygląda i jak będzie się kształtować w najbliższej przyszłości nasze otoczenie. To podstawa planowania przestrzennego w gminie oraz wydawania decyzji administracyjnych. W planie miejscowym dokonuje się m.in. zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne (nie mylić z wyłączeniem gruntu z produkcji rolnej i leśnej, tzw. odrolnieniem).

Wniosek do pobrania na stronie Urzędu Gminy:

https://tworog.pl/aktualnosci