Wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich

Trwa nabór wniosków o przyznanie dotacji na działalność statutową dla Kół Gospodyń Wiejskich. O środki finansowe mogą się ubiegać koła wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (w Polsce jest ich ponad 12 tys.). Organizacje, które nie mają jeszcze nadanego numeru identyfikacyjnego, mogą to zrobić składając wniosek w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Otrzymane fundusze gospodynie mogą przeznaczać na aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w lokalnych środowiskach oraz działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich. Ważne cele, wydatki na które objęte są dofinansowaniem, to także rozwój przedsiębiorczości kobiet oraz inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków ich życia i pracy na wsi. Pomoc można także wykorzystać, by rozwijać regionalną kulturę ludową czy upowszechniać współdziałanie i wprowadzać racjonalne metody gospodarowania. Dotychczas otrzymane fundusze były najczęściej przeznaczane na cele związane z rozwojem kultury, a także na wyposażenie wiejskich świetlic.

Więcej na stronie rządowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.