Wzrost cen za śmieci

31 sierpnia odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy, na której podjęto uchwałę w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Mieszkańcy muszą się liczyć ze wzrostem stawki i to całkiem wyraźnym. Za odpady zapłacimy 33 zł. (Więcej w nowym „TWG Kurierze” – od 6 września w sklepach).

Wzrost cen za gospodarkę odpadami odczuwają wszyscy i na poziomie lokalnym nie jesteśmy w stanie zapobiec podwyżkom. Śmieci to problem wymagający zmian systemowych. Póki co, małym krokami, zmierzamy ku zmianom, których zapowiedzią można uznać przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska).

Co się zmieni, jeżeli nowelizacja wejdzie w życie? W dużym skrócie, ilość śmieci ma się zmniejszyć, a udział surowców wtórnych ma się zwiększyć. Projekt nie wprowadza znaczących systemowych zmian w zakresie funkcjonowania rynku gospodarowania odpadami, ale wyznacza cele w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oraz recyklingu odpadów opakowaniowych. Zaproponowane w projekcie rozwiązania zmienią definicje: bioodpadów, gospodarowania odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów oraz odpadów komunalnych. Dodane zostaną definicje: odpadów innych niż niebezpieczne, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów żywności, systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, odzysku materiałów i wypełniania wyrobisk. Doprecyzowane zostaną także przepisy odnoszące się do produktów ubocznych i utraty statusu odpadów, a także odnoszące się do zasady „zanieczyszczający płaci”.

Projekt wiąże się z wejściem w życie  unijnych dyrektyw pakietu odpadowego. Przypominamy, że kraje Unii Europejskiej do 2035 r. są zobowiązane do osiągnięcia 65 proc. poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

https://samorzad.pap.pl/kategoria/srodowisko/rzad-przyjal-projekt-nowelizacji-ustawy-o-odpadach