Z raportu o stanie gminy

Raport o stanie gminy to coroczna forma podsumowania działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizacji polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy i budżetu obywatelskiego. Raport dotyczący gminy Tworóg za rok 2022 został opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Zawarto w nim m.in. informacje finansowe, inwestycyjne, demograficzne, oświatowe, z zakresu ochrony zdrowia, dot. działalności kulturalnej, sportowej, gospodarki komunalnej. To roczne kompendium wiedzy o naszej gminie, które warto przeczytać.

Miniony rok okazał się wyjątkowo bogaty pod względem zrealizowanych inwestycji. Do najważniejszych należą: budowa sali sportowej przy szkole podstawowej w Wojsce o wartości 3 823 563,24 PLN, budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Boruszowicach o wartości 567 465,96 PLN, modernizacja ul. Kolonia Ameryka w Wojsce, budowa i przebudowa ulicy Wierzbowej w Tworogu, budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice (w obrębie ulic Kaletańska-Brzozowa), modernizacja mostu drogowego nad rzeką Stoła w ciągu ul. Wiejskiej w Brynku. Gmina realizowała także Program ochrony powietrza dla województwa Śląskiego „Śląskie. Przywracamy błękit”.

Po uwzględnieniu w planie finansowym wszystkich zmian dokonywanych w ciągu roku ostatecznie wykonane dochody wyniosły 56.829.244,15 zł, a wykonane wydatki 61.892.116,05 zł. W przeliczeniu na 1 mieszkańca dochody wynosiły 7 230,18zł, natomiast wydatki 7 874,32 zł. Infrastruktura drogowa w minionym roku liczyła 47 km dróg, z czego drogi asfaltowe stanowiły 59% tj. około 28 km ogółu dróg w Gminie Tworóg. W okresie od początku do końca 2022 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się o 35 osób. Na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła 7860 osób, w tym 4038 kobiet i 3822 mężczyzn. W 2022 roku w Gminie Tworóg narodziło się 51 osób, zmarło 111 osób. Wobec tego przyrost naturalny w 2022 roku wyniósł: – 0,01 0 /00. Ujemny przyrost naturalny to zjawisko obserwowane w całym kraju. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba ludności w Polsce zmniejszyła się o 141 377 osób. Liczba ta w odniesieniu do ubiegłorocznej, przyjmując rok poprzedni za 100 wyniosła 99,6. Spadek liczby ludności odnotowano we wszystkich 16 województwach, przy czym największy nastąpił w woj. śląskim (-29 245 osób, 99,3), a najmniejszy w woj. pomorskim (-419 osób, 99,98).

Na koniec roku 2022 w centralnej ewidencji działalności gospodarczej widniały 383 podmioty działające na terenie Gminy Tworóg. W trakcie roku sprawozdawczego zarejestrowano 6 nowych przedsiębiorstw natomiast 14 podmiotów wyrejestrowano. Przedsiębiorcy z terenu Gminy Tworóg zajmują się głównie handlem, budownictwem, transportem, edukacją, działalnością związaną z kulturą, rozrywką i rekreacją.

Treść raportu została przeanalizowana przez Radę Gminy. Po debacie radni jednogłośnie przegłosowali uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania (nr LVI/454/2023) oraz w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022 (nr LVI/456/2023). – Bardzo Państwu dziękuję. Chciałem jednak zaznaczyć, że to absolutorium nie jest tylko dla mnie. Jest dla nas wszystkich. Dla radnych, sołtysów, rad sołeckich, współpracowników. Dziękuję Wam za te wspólne starania – powiedział podczas sesji wójt, Eugeniusz Gwóźdź. W oparciu o raport o stanie gminy powstał film promocyjny Gminy. Możecie go zobaczyć TUTAJ.