Zapłacimy więcej za śmieci

28 listopada, podczas sesji Rady Gminy podjęto uchwałę w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. W nowym roku wyniesie ona 35 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Ustalono także stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 101 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

Z kolei wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego zlokalizowanego na nieruchomości, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 205,00 zł za rok.

Mieszkańcy, którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku, mogą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zniżka wynosi 1,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość – budynek mieszkalny jednorodzinny.

Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.

Systematyczne rosnące koszty utrzymania systemu gospodarki odpadami oraz czynniki zewnętrzne takie jak rosnące ceny energii, paliwa, płacy minimalnej uniemożliwiają utrzymanie obecnej stawki opłaty w kwocie 33 zł. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmują:

  • odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych;
  • tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);
  • obsługę administracyjną tego systemu;
  • edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami.