Będą kontrole!

Mieszkańcy Gminy Tworóg mogą się spodziewać kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. O czym należy pamiętać?

Właściciel nieruchomości powinien przyłączyć nieruchomość do sieci kanalizacji sanitarnej (jeżeli istnieje), a w przypadku jej braku – wyposażyć nieruchomość w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków. Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (treść ustawy TUTAJ), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Właściciele nieruchomości posiadający szambo lub przydomową oczyszczalnię mają obowiązek zgłoszenia zbiornika w Urzędzie (formularz zgłoszenia TUTAJ) oraz zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych z firmą, która posiada zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Co będzie kontrolowane?

Kontrola będzie polegać na sprawdzeniu zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). 

Prawidłowe użytkowanie zbiorników pomaga zapobiegać zanieczyszczaniu środowiska, gleby, wód gruntowych. Niewłaściwe odprowadzanie ścieków negatywnie wpływa na przyrodę, a co za tym idzie na bezpieczeństwo człowieka.  Przypominamy także, że pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z prawem podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Ponadto, zgodnie z art. 10 ust. 2d w/w ustawy, kto utrudnia lub udaremnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 6 – podlega karze grzywny.

Obraz autorstwa wirestock na Freepik