Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu – wydawca miesięcznika samorządowego TWG Kurier zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.twg-kurier.pl

Data publikacji strony internetowej: 24.07.2014 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31.03.2020 r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Ze strony internetowej można korzystać przy pomocy klawisza TAB na klawiaturze (oraz strzałek i spacji w przypadku menu). Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia:  21.09.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy: tworoggok@gmail.com

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 
+48 32 450 81 34 lub +48 512 950 842

Postępowanie odwoławcze: 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu, ul. Zamkowa 1, 42-690 Tworóg.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu i Gminna Biblioteka Publiczna w Tworogu powinny zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, GOK i GBP niezwłocznie informują o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, GOK i GBP mogą zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu:

Budynek składa się z dwóch części.

Pierwsza z nich to budynek piętrowy gdzie na parterze znajduje się Gminna Biblioteka Publiczna, na 1 piętrze sale do prowadzenia zajęć. Wejście główne nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich mogą wejść do budynku od  ulicy Spokojnej. Na korytarzu i w pomieszczeniach osoby niepełnosprawne mogą poruszać się swobodnie. Budynek posiada wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W drugiej części znajduje się sala widowiskowa. Wejście dla osób niepełnosprawnych z boku budynku (od strony przejazdu kolejowego)