Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Wojski

Wójt Gminy Tworóg zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu sołectwa Wojska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu planu. Ww. dokumenty dostępne będą do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tworóg https://bip.tworog.pl, w dniach od 28 grudnia 2021 r. do 19 stycznia 2022 r.

Szczegóły na oficjalnej stronie Gminy Tworóg