Zwrot podatku akcyzowego


Od 1 lutego rolnicy mogą składać w urzędzie gminy wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie, które wykorzystali do produkcji rolnej. Zwrot podatku akcyzowego ustalany jest na podstawie powierzchni użytków rolnych oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP) będących w posiadaniu rolnika.

O zwrot podatku ubiegać się może producent rolny, czyli osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Szczegóły na stronie Urzędu Gminy w Tworogu:

https://tworog.pl/aktualnosci/wpis/978/zwrot-podatku-akcyzowego-2021