Ostatnie zebrania wiejskie

Dzisiaj – 26 września odbędą się zebrania wiejskie w Brynku i w Tworogu. To ostatnie spotkania z mieszkańcami w naszej gminie, które zamykają wrześniowy cykl. Co roku na tych zebraniach ustalany jest fundusz sołecki. Zachęcamy do udziału.

Tworóg: 26 września, godz. 18.00 (sala GOK)
Brynek: 26 września, godz. 17.00
(sala Nadleśnictwa Brynek)

Przypominamy, że fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. To mieszkańcy danego sołectwa drogą głosowania decydują na co mają zostać wykorzystane środki z funduszu sołeckiego. Okazją do tego są organizowane co roku we wrześniu zebrania wiejskie. Wysokość środków przypadających na dane sołectwo oblicza się według wzoru zawartego w art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim.

2 września odbyły się już zebrania wiejskie w Boruszowicach, Hanusku oraz w Świniowicach, 12 września w Kotach i Wojsce, 13 września w Mikołesce, 21 września w Połomi i Nowej Wsi Tworoskiej.

Osobami reprezentującymi sołectwo są sołtysi i rady sołeckie. Kontakt do sołtysów znajdziecie na stronie Urzędu Gminy: tworog.pl

W październikowym „TWG Kurierze” przedstawimy fundusze sołeckie na 2023 r.