Gmina Tworóg Partnerem projektu „Śląskie. Przywracamy błękit”

Gmina Tworóg przystąpiła do realizacji projektu z Programu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. 22 lutego w Katowicach odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu, w którym z ramienia naszej gminy wzięli udział wójt Eugeniusz Gwóźdź oraz wicewójt Łukasz Ziob.

W podpisaniu umowy uczestniczyli Jakub Chełstowski, marszałek Województwa Śląskiego, Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego i Paweł Mirowski, zastępca prezesa Zarządu NFOŚiGW. Na zdj. wójt Eugeniusz Gwóźdź odbiera certyfikat potwierdzający nasz udział w projekcie.

Program LIFE to instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Krajowym Punktem Kontaktowym LIFE jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Cały program opiewa na kwotę 76 mln zł (45 mln to fundusze LIFE, 26 mln – NFOŚiGW, pozostałe środki pochodzą z budżetów samorządów oraz województwa śląskiego). Gmina Tworóg jest jednym z partnerów samorządowych. Do projektowych zadań na poziomie gminnym należą zatrudnienie ekodoradcy oraz prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych. Każdy mieszkaniec będzie mógł liczyć ze strony ekodoradcy na poradę w zakresie doboru urządzeń grzewczych, wykorzystania odnawialnych źródeł energii i działań w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków (np. termomodernizacja), a także co do dostępnych źródeł finansowania oraz weryfikację wniosków o dofinansowanie. Ekodoradca będzie ponadto brał udział w kontrolach palenisk realizowanych na terenie gminy Tworóg.

Projekt „Śląskie. Przywracamy błękit” zakłada wdrożenie pełnego zakresu działań przewidzianych do realizacji w Programie Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. Chodzi przede wszystkim:

  • Utworzenie stanowiska eko-doradcy oraz ich przeszkolenie
  • Utworzenie wojewódzkiego systemu eko-informacji mieszkańców
  • Zwiększenie obszarów zieleni, zgodnie z założeniami POP Województwa Śląskiego
  • Wsparcie wdrażania uchwały antysmogowej – monitoring emisji i badania próbek
  • Działania na rzecz ograniczenia emisji transportowej
  • Wypracowanie modeli zmniejszenia oddziaływania środowiskowego w budynkach użyteczności publiczne
  • Kampanię informacyjno-edukacyjną.