Czerwcowa sesja Rady Gminy – podsumowanie minionego roku

13 czerwca na sali posiedzeń Urzędu Gminy odbyła się sesja absolutoryjna. Podczas spotkania samorządowców oceniane było wykonanie budżetu oraz udzielane Wójtowi wotum zaufania i absolutorium. Jak co roku formą podsumowania działalności gminy jest publikacja „Raportu o stanie gminy w 2023 r.”. Jego filmowy skrót został zaprezentowany podczas czerwcowej sesji. Pełną treść Raportu można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej, natomiast film prezentujemy na naszej stronie twg-kurier.pl.

W dokumencie znajdują się informacje dotyczące m.in. demografii, finansów gminy, przeprowadzonych inwestycji, gospodarki komunalnej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, działalności kulturalnej, sportowej i oświaty. Podczas sesji, zgodnie z programem posiedzenia, miała miejsce dyskusja na temat treści dokumentu. Nagranie z sesji można zobaczyć na stronie radni.info.

Absolutorium poprzedzone jest zapoznaniem się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 r. oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. W 2023 r. budżet gminy wyniósł 48 617 125,32 zł. W strukturze dochodów budżetowych Gminy Tworóg w 2023 roku znalazły się dotacje inwestycyjne. Wartość wykonanych dotacji w 2023 roku wyniosła 6 004 016,87 zł, z czego 2 635 336,30 zł to fundusze europejskie. Z kolei wydatki w 2023 r. wyniosły 46 967 484,52 zł. Na koniec 2023 r. zadłużenie gminy wyniosło 3 987 582,82 zł. Kwota długu zmniejszyła się z poziomu 4 801 054,20 zł. Jest to sytuacja odwrotna do sytuacji obserwowanej w całym sektorze. Na przestrzeni ostatniego roku zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego wzrosło o 13,10%, a poziom zadłużenia gmin wyniósł 13,84%.
W minionym roku przeprowadzono szereg inwestycji. Między innymi zrealizowano III etap „Budowy remizy strażackiej OSP Boruszowice wraz z instalacją gazu płynnego na działce nr 882/33 znajdującej się w Boruszowicach przy ul. Szkolnej”; ruszyła realizacja inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice”; przeprowadzono remont kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” w Tworogu. Ponadto inwestowano w infrastrukturę drogową, która w gminie Tworóg w minionym roku obejmowała 47 km dróg (drogi asfaltowe stanowiły 66% tj. około 31 km ogółu dróg w Gminie Tworóg). W 2023 r. organizatorem transportu zbiorowego był Zarząd Transportu Metropolitalnego. Na transport publiczny w ramach umowy z ZTM wydano 2 930 710,00 zł. Jak co roku z budżetu gminy wyodrębniono tzw. fundusz sołecki na łączną kwotę 475.946,56 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 r. zostało przeanalizowane przez Regionalna Izbę Obrachunkowa. Skład Orzekający wydał opinię pozytywną. Po przedstawieniu podsumowań minionego roku, podjęto uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania (nr III/13/2024), w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2023 r. (nr III/14/2024) oraz w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu (nr III/15/2024).