Opieka wytchnieniowa

Gmina Tworóg realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” o wartości 73 440,00 zł finansowany ze środków funduszu Sprawiedliwości. Zadanie będzie realizowane do grudnia 2024 r. Na czym polega?

Opieka wytchnieniowa to forma pomocy/wsparcia dla osób, które opiekują się osobami niepełnosprawnymi. Nadrzędnym celem programu jest udzielenie opiekunowi wsparcia poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Innymi słowy jest to odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu opiekun zyskuje czas na odpoczynek, regenerację lub po prostu na załatwienie ważnych, życiowych spraw.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

Świadczenia usług opieki wytchnieniowej będą realizowane w ramach pobytu całodobowego w:

 • za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
 • w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym (z wyłączeniem dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności),
 • w ośrodku wsparcia,
 • w rodzinnym domu pomocy,
 • w domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego,
 • w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 1 Przez realizatora Programu rozumie się gminę/powiat oraz podmioty, o których mowa części V ust. 27 pkt 2 i 4. 10
 • w placówce zapewniającej całodobową opiekę, o której mowa w ustawie z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. b-g, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc,
 • za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Szczegółowych informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu: 32/284-68-57